Share

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

1. Εισαγωγή
Η ιστοσελίδα «https://adaptivelab.gr/» είναι μια σελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου, προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου. Δραστηριοποιείται στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού και διαθέτει επίσης και θαλάμους φυσικής ωρίμανσης.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας αντικατοπτρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας και η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης τροποποίησης και αναθεώρησης τους, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, υπό την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιαδήποτε μεταβολή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αναρτώνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

2. Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς;

 • Παροχή ευρέος φάσματος καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών
  Η adaptiveLab προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών, σχετιζόμενων με τον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού και παράλληλα παρουσιάζει μια νέα σειρά θαλάμων φυσικής ωρίμανσης.
 • Σωστές παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα
  H εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
 • Ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
  Τα προϊόντα της εταιρίας μας τηρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και σημάνσεις, ενώ έχουν υπαχθεί σε ενδελεχείς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η καταλληλόλητα τους. Η εταιρία είναι δυνατόν να αποσείσει κάθε ευθύνη στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων.
 • Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα σας
  Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας είναι στην διάθεση σας για οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα προκύψει κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας. Η άμεση ανταπόκριση στις επιθυμίες σας, αποτελεί προτεραιότητα μας.


3. Τι περιμένουμε από εσάς;

 • Τήρηση των παρόντων όρων και των πρόσθετων για συγκεκριμένα προϊόντα
  Κάθε είδους αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα της adaptiveLab πρέπει να συμμορφώνεται στους όρους που αναγράφονται. Παράλληλα ο καταναλωτής υποχρεούται να τηρεί τους πρόσθετους όρους συγκεκριμένων προϊόντων, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα, διατάξεις για την σωστή λειτουργία των προϊόντων.
 • Σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  Η ιστοσελίδα της adaptiveLab και κάθε απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η adaptiveLab έχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα όλα αρχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και με κάθε στοιχείο που έχει δημιουργηθεί για την σελίδα (εικόνες, ήχοι, κείμενα, γραφικά, διαγράμματα), συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των βάσεων δεδομένων και των ενημερωτικών κειμένων. Το μόνο δικαίωμα που διαθέτουν οι επισκέπτες του διαδικτυακού μας καταστήματος, όσον αφορά το πνευματικό υλικό, είναι η ανάγνωση.
 • Αποδοχή της ευθύνης του χρήστη
  O επισκέπτης / πελάτης αποδέχεται τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και την χρησιμοποιεί με βάση τους ισχύοντες νόμους και τους κανόνες καλής πίστης. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται ρητά: η οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης της εξυπηρέτησης του χρήστη λόγου χάριν μέσω ιού, η μετάδοση υλικού η λογισμικού, ειδικά σχεδιασμένου ώστε να επιτυγχάνει την αλλοίωση της λειτουργικότητας του λογισμικού, του εξοπλισμού η του δικτύου τηλεπικοινωνίας. Ακόμα απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιδιωτικό μας διακομιστή ή λογαριασμό, η χρήση της ταυτότητας άλλου χρήστη και η υποκίνηση δραστηριότητας που προσβάλλει τα δικαιώματα της εταιρίας.


Ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, η adaptiveLab μπορεί να κινήσει όλες τις δυνατές διαδικασίες και να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας σε κάποιο επισκέπτη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.